De maatregel

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarige personen die verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding nodig hebben. Zij zijn niet zelfstandig in staat om een (juiste) beslissing te nemen of de gevolgen van een beslissing goed te overzien. In Nederland zijn veel mensen die hier als gevolg van ziekte, ouderdom, psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking moeite mee hebben. Dit wordt versterkt door de veranderende wet- en regelgeving, waardoor het voor veel mensen lastig is om de weg naar de juiste zorg te vinden. Wanneer er geen familie is waar ze op terug kunnen vallen, kan een mentor vervolgens deze taak op zich nemen. Een mentor kan ook de zorg ook overnemen van familie voor wie deze zorg te zwaar of niet passend is. Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, niet over geld en goederen. Niet alleen de wensen en behoeften, maar ook de waarden en normen van de cliënt zijn hierbij leidend. 

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die bij de rechtbank wordt aangevraagd. 
Als de mentor door de kantonrechter als wettelijke vertegenwoordiger aangesteld is, neemt hij als het enigszins kan samen met de onder mentorschap gestelde beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Levenstestament
Het is ook mogelijk om mentorschap vast te laten leggen in een levenstestament door middel van een notariële volmacht. In dit geval is er geen sprake van een beschermingsmaatregel en zal benoeming door de kantonrechter niet nodig zijn.

Voor wie kan mentorschap ingesteld worden?

Mensen die voor het mentorschap in aanmerking komen zijn:
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Dementerenden/ mensen met een cognitieve stoornis
• Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH)
• Mensen met chronische psychiatrische problematiek 
• Mensen met verslavingsproblemen

 

Het traject

 1. De client meld zichzelf of wordt aangemeld via het aanmeldingsformulier van Keistad Bewind & Mentorschap, via de gemeente, sociale stadsbank of via Budgetteer.
 2. Ik neem contact met de client op en we plannen een intakegesprek. Ik stuur hieraan vooraf een intakeformulier op.
 3. Tijdens de intake wordt nader kennisgemaakt, het intakeformulier wordt doorgenomen en ik zal vertellen wat de client mag verwachten van mij als mentor en wat ik van de client verwacht. Als alle papieren aanwezig en getekend zijn sturen we de aanvraag naar de rechtbank.
 4. Er wordt een rekening door de rechtbank gestuurd voor griffiekosten die de client dient te betalen. Na betaling wordt de zitting ingepland. Bij deze zitting wil de rechter weten waarom de client een mentor nodig heeft. De rechter bepaald of de maatregel mentorschap wordt toegekend. Als de rechter dit toekent wordt er een beschikking toegestuurd en kan de mentorschap starten.
 5. Zodra de beschikking binnen is begint mijn taak. Hoe deze taak precies vorm krijgt verschilt per persoon. We maken samen afspraken over wat nodig en wenselijk is. Minimaal een keer per twee maanden hebben we contact, tenzij de client aangeeft dit niet te willen.

 

Taken

Ieder mentorschap is anders, omdat ieder persoon andere behoeftes heeft. Het doel van het mentorschap en de wederzijdse afspraken om dat doel te bereiken wordt vooraf vastgelegd in een document het zogenoemde Plan van Aanpak.

Wat doet een mentor voor u?

 • Belangenbehartiging: een mentor helpt bij het behartigen van de belangen van niet-materiële aard (geen financiën);
 • Advisering: een mentor adviseert en steunt de cliënt bij het nemen, maar ook het naar buiten brengen van beslissingen;
 • Vertegenwoordiging: een mentor treedt op als vertegenwoordiger van de cliënt. Dit doet de mentor met betrekking tot de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, in situaties waarin de cliënt niet wilsbekwaam is;
 • Opbouw en behoud van vertrouwen: een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van deze taken;
 • Coördinatie van de zorg en toezicht houden op de kwaliteit van de zorgverlening;
 • Inventarisatie van de persoonlijke achtergronden bij de wensen van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening en de wil van de cliënt bij overlijden (opstellen uitvaartcodicil en beschrijven van reanimatiebeleid en wensen); 
 • Het verlenen van toestemming voor medische behandeling of toedienen van medicatie op grond van medische noodzakelijkheid.

Tarieven

Wat kost mentorschap?
Het ministerie van veiligheid en justitie stelt het tarief jaarlijks vast

Mentorschap kent twee soorten kosten:
Ten eerste de kosten die gemoeid gaan met de behandeling van de aanvraag van mentorschap door de rechtbank, de zogenaamde griffie kosten. Voor de behandeling van de aanvraag brengt de rechtbank eenmalige griffiekosten in rekening. De griffiekosten in 2018 bedragen € 79,00.

Daarnaast stelt de Het Ministerie vn Veiligheid en Justitie de jaarbeloning van de mentor vast, die uit het  vermogen van de cliënt betaald moet worden. Deze jaarbeloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting. 

Het tarief 2018 voor professioneel mentorschap  is €  1103,70 (excl. BTW). Dat is een maandelijks tarief van € 91,98 per maand. Naast deze beloning zijn de volgende beloningen vastgesteld:

 • aanvangswerkzaamheden € 519,40
 • een verhuizing € 324,60

Indien de cliënt te weinig inkomen heeft om deze kosten te betalen, kan hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente.